CFAH Karim Ismayil oglu Karimov - NEWS-Khazar University