Bakalavr proqramı

Təbiət elmləri və Mühəndislik fakültəsi dörd il ərzində təbiət elmləri və mühəndisliyin muxtəlif sahələrində təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuran tələbələrə bakalavr dərəcəsi verir. Bakalavr dərəcəsi üçün tədris planının tələbi minimum 128 krediti toplamaqdan ibarətdir. Yüksək nəticə əldə etmək üçün tədris müddətində fakültə tərəfindən təsdiqlənən yay təcrübəsi keçmək tələb olunur. Fakültə bu sahələr üzrə bakalavr dərəcə proqramını təklif edir: 

 • Kompüter elmləri 

 • Kompüter mühəndisliyi 

 • Neft və qaz mühəndisliyi 

 • İnşaat mühəndisliyi 

 • Elektronika, Telekommunikasiya və Radio mühəndisliyi 

 • Biotibbi texnologiya mühəndisliyi 

 • Fizika müəllimliyi 

 • Biologiya müəllimliyi 

 • Kimya və Biologiya müəllimliyi 

 • Kimya müəllimliyi

 • Kimya mühəndisliyi 

 • Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 

 • Mexanika Mühəndisliyi 

 • Coğrafiya və Coğrafiya müəllimliyi 

Fakültə tərəfindən təklif olunan ixtisasların sahəsi, məqsədləri və dərəcə tələbləri aşağıda verilmişdir: Universitetin tələbləri; Ümumtəhsil tələbləri; İxtisas tələbləri.

Universitet tələblərinə ümumi sayı 27 kredit olan iki əsas komponentlər daxildir. İngilis dili üzrə 15 kredit daxildir: 

 • Dinləmə / Oxu 1 (3 kredit)
 • Danışıq / Yazı 1 (3 kredit)
 • Dinləmə / Oxu 2 (3 kredit)
 • Danışıq / Yazı 2 (3 kredit)
 • Xüsusi məqsədlər üçün İngilis dili (3 kredit) 

Azərbaycan dili tədrisində 12 kredit daxildir: 

 • Azərbaycan dili və tərkibi (3 kredit) 
 • Azərbaycan ədəbiyyatı (3 kredit) 
 • Azərbaycan mədəniyyəti (3 kredit) 
 • Azərbaycan tarixi (3 kredit) 

Ümumi Təhsil tələbləri minimum 21 kredit formalaşdıran üç komponentdən ibarətdir.

 • Humanitar
 • Sosial Elmlər 
 • Elm və Texnologiya

Humanitar elmlərə Ədəbiyyat, Dil və Dilçilik, Fəlsəfə, Tarix, Mədəniyyət və Sivilizasiya, İncəsənət və İncəsənət tarixi daxildir. Tələbələr ən azı minimum 6 kreditli iki dərs götürməlidir. Sosial Elmlərə Coğrafiya, Siyasi Elmlər, Beynəlxalq Münasibətlər, Hüquq və İdarəetmə, Antropologiya, İqtisadiyyat, Sosiologiya və Psixologiya aiddir.Tələbələr minimum 6 kreditli ən azı iki dərs götürməlidir (İqtisadiyyata Giriş fakültə tərəfindən tösiyyə olunur). Əsas dərslərdən və anketlərdən minimum 74 kredit toplamaq əsas tələblərə daxildir. Seçmə fənlər: tələbələr ən azı, minimum 6 kreditli iki əlavə dərs götürməlidir.


Kompüter elmləri üzrə bakalvr dərəcəsi proqramı

Kompüter Elmi - kompüter üzrə peşəkar təlim almaq istəyən, ancaq kompüterin sistem qurğularını öyrənməyə güclü marağı olmayan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Kurikulum çərçivəsində proqram mühəndisliyi, proqramlaşdırma dillərinin prinsipləri, verilənlərin strukturları, yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri, əməliyyat sistemləri, kompüter modelləşdirilməsi, kompüter şəbəkələri, süni intellekt və s mövzusunda fənlər keçirlər. Bu proqramın məqsədi tələbələri təhsilin növbəti pilləsinə hazırlamaq, eləcə də onlara biznes, sənaye və qeyri-sənaye sahələrində işləmək üçün lazımi biliklərin verilməsidir. 

Qeyd: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.


Kompüter Mühəndisliyi üzrə bakalavr dərəcsi proqramı

Bu ixtisas əsasən tələbələrdə kompüterin proqram və sistemlərini dizayn, analiz və istifadə etmək bacarığını öyrədir. Tələbələr kompüter sistemlərinin məntiqi dizayn, kompüter sistemi arxitekturasi, verilənlər strukturu, alqoritmlər, əməliyyat sistemi anlayışı və həm mühəndislik və qeyri-mühəndislikdə avadanlıq və proqram təminatı sistemlərinin tətbiqi kimi bütün əsas aspektlərini öyrənir. Tələbələr kompüter mühəndisliyi biliklərini dövrə nəzəriyyəsi, siqnal və sistemlər, elektron sxemlər və dizayn, inteqral sxemlər və qurğuların istifadəsi kimi müvafiq elektrotexnika biliklərilə genişləndirir. 

Qeyd: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.


Nеft-qaz mühəndisliyi iхtisаsı üzrə bаkаlаvr proqramı

Nеft-qaz mühəndisliyi iхtisаsı, neft və qazın layda süzülməsi, nеft və qаz quyulаrının qаzılmаsı və nеftin çıхаrılmаsı, nеft və qаz yаtаqlаrının işlənməsi, quyu məhsulunun yığılmаsı və nəqliyyаtа hаzırlаnmаsı və s. məsələlərlə sıх əlаqədаrdır. Аzərbаycаn çох zəngin və qədim tаriхi ənənələrə mаlik böyük nеft sənаyеsi оlаn ölkədir.Hаzırdа bir çох bеynəlхаlq nеft şirkətləri Bаkıda fəаliyyət göstərir və bu işbirliyi tələbələrə və məzunlаrа işlə təmin оlunmаq üçün gеniş imkаnlаr yаrаdır.Nеft mühəndisliyi üzrə tədris plаnı məzunlаrın nеft sənаyеsində işləməsi üçün nеft mühəndisliyi еlmləri üzrə fənlərin tədrisini nəzərdə tutur. Gеоlogiya fənləri nеft yаtаqlаrının fоrmаlаşmаsı üçün strukturlаrın tələb оlunаn gеоlоji-fiziki хаssələrini və nеft və qаzın lаylаrdа tоplаnmаsının əlvеrişli gеоlоji şərаitini аrаşdırır.Tələbələr nеft və qаz yаtаqlаrının işlənməsinin nəzəri əsаslаrın, eləcə də kоmpütеr еlmlərinin nеft mühəndisliyi prоblеmlərinə tətbiqi məsələlərini geniş şəkildə öyrənirlər. Bütün bunlarla yanaşı tələbələr nеft və qаzçıхаrmа mədənlərində yay təcrübəsi də kеçirlər.

Qeyd: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.


İnşaat mühəndisliyi üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

İnşaat mühəndisliyinin tədrisi tələbələri qüsursuz peşəkar təhsillə təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Əsas elmlərlə əlaqəli dərsləri bitirdikdən sonra tələbələrə Tətbiqi mexanika, Hidravlika, Geodeziya, Materiallar, İnşaat mühəndisliyi və s dərsləri təklif olunur. Dərəcə əldə etmək üçün tələbələrə praktiki təcrübə və xüsusi olaraq yay təcrübəsi götürmək tələb olunur. Seçmə fənlərin təklifi tələbələrə xüsusi sahələrdə öz biliklərini inkişaf etdirməyə imkan verir. 

Qeyd: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.


Elektronika, Telekommunikasiya və Radio mühəndisliyi üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

Elektronika, Telekommunikasiya və Radio mühəndisliyinin tədrisi tələbələri qüsursuz peşəkar təhsillə təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Əsas elmlərlə əlaqəli fənləri tədrisindən sonra tələbələrə ixtisasla bağli dərslər təklif olunur. Dərəcə əldə etmək üçün tələbələrə praktiki təcrübə və xüsusi olaraq yay təcrübəsi götürmək tələb olunur. Seçmə fənlərin təklifi tələbələrə xüsusi sahələrdə öz biliklərini inkişaf etdirməyə imkan verir.

Qeyd: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.


Coğrafiya müəllimliyi üzrə bakalavr proqramı

Coğrafiya müəllimliyi üzrə bakalavr proqramı coğrafiya sahəsində lisenziya proqramıdır. Bütün kurslar müasir təhsil standartlarının tələblərinə cavab verir. Məzuniyyətdən sonra coğrafiya məzunları Azərbaycan orta məktəblərində çalışırlar. Azərbaycan təhsil sistemi yüksək ixtisaslı müəllimlərə ehtiyac duyur və buna görə də GEN bu proqrama uyğun olaraq proqramlarını tərtib edir. Bu diqqətlə, GEN dünyanın aparıcı universitetləri ilə əlaqələr inkişaf etdirmişdir.


Biologiya Müəllimliyi üzrə Bakalavr Proqramı

Biologiya müəllimliyi üzrə bakalavr proqramı kök hüceyrə biologiyası, ekologiya, radiobiologiya, biostatistika, immunologiya, tibbi biologiya, mərkəzi sinir sisteminin biologiyası və sairə bu kimi seçmə fənlərdən ibarət fundamental fənləri təqdim edir.

Proqramın əsas məqsədlərindən biri bakalavr tələbələrinə həyat elmlərini müasir tədris-pedaqoji metodikalar ilə mənimsənilməsində köməklik göstərməklə yanaşı onlarda tədqiqat potensialını da üzə çıxarmaqdır. Çünki müasir dünyada bu elmlər ən önəmli yer tutur.

Film about Khazar University