Tədqiqat sahəsi


Verilənlər elmi “Data Science”/ Maşın öyrənməsi “Machine Learning”/ Dərin öyrənmə “Deep Learning”

1. Seysmik verilənlərdə süxurların xassələrini “Pre-stack” seysmik verilənlərdən proqnozlaşdırmaq üçün üçün istifadə olunur.

2. Surroqat rezervuar modellərinin yaradılması üçün ədədi simulyasiya verilənləri üzərində istifadə olunur.

Ədədi Simulyasiyalar

1. Müxtəlif mühitlərin fiziki xassələrinin hesablanması üçün” Lattice-Boltzman” metodunun istifadəsi.

2. Termodinamik modelləşdirmə “Perturbed Chain Statistical Association Theory- Multi Solid Models (PC-SAFT-MS)” xam neftin xassələrini proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunur.

Neft Mühəndisliyi

1. Kəşfiyyat məqsədləri və hövzə modelləşdirməsi məqsədləri üçün süxurların sıxılmasının tədqiqi.

2. Süxurların çıxıntılarının analoqlarını istifadə edərək, rezervuarın xarakteristikasının yaradılması.

Film about Khazar University